افتخار میکنیم که بیش از ۳۰۰۰ فروشگاه و منزل مسکونی در ایران توسط این شرکت مجهز به سیـستم نـظارت تـصویـری و ضد سرقت گردیده است

کارخانه ها و مراکز صنعتی

• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانجات ذوب فلزات فجر ( صبا باطری )
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تزریق پلاستیک ماشینهای اداری ماد ایران
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سهـامی ارج
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانجات آذر آب اراک
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گروه صنـعتـی سدیـد
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه هود کن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیرین نوین
• طراحی و فروش سامانه نظارت تصویری کارخانه داداش و برادر ( آیدین )
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه ماشین کاران اراک
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تهران پی وی سی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه آویـژه دارو
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه جـلوبندی خودروی ایـران
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کـولـر ایـران
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه حبـاب سـاز
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه تـهران بـتـون
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه روغن صنـعتـی جنـوب
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه خـشکبـار آذربـایـجان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع داروسازی بـاریـج اسـانـس
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه نـورد فـولاد آریـان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع بسته بندی زریـن گـوشت
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شـکوه طـعام قـم
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیـرین فام قـم
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه موتور سیکلت سازی بـرزیـن قـم
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شرکت بـادبـنـد
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه شیشه ویـال قـزویـن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بانی چو
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه چـراغ سـازی مـدرن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گـل پـیـکر
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه گـلد ایـران
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه قالـب خـودرو
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع بـستـه بـنـدی مومـنی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه مرکـب ایـران
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه صنایع غـذایـی ارمـغـان طـوبـی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه دستـکش حـریـر ایـران
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه اکـسـیـر پـروتـئـیـن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه انـرژی سـازان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه بـوژان رزیـن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه آویـژه دارو
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه فـولاد نیـاکـان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه چـراغ سـازی مـدرن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه مـحمـدی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه پـارس اکـسیـژن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه مـانـدانـا شیـمـی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه برشکاری فاضل
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه سنگـبـری پـرشـیـن مـاربـل

سازمان ها و شرکت ها

• اجرای سامانه نظارت تصویری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دانشگاه شهرکرد
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری دفاتر و انبارهای شرکت کانون ایران نوین
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری نـهاد ریاست جـمـهوری ( واحد گزیـنـش )
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان آب و فاضلاب تهران ( فاطمی )
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان آب تهرانسر
• طراحی واجرای سامانه نظارت تصویری شرکت سهامی خاص گواه
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سازمان صندوق حمـایت از نـخـبگـان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت عمران شهر جدید هشتگرد
• طراحی و اجرای سامانه کنترل تردد هوشمند شرکت آرامکس
• طراحی و اجرای سامانه سیستم ضد سرقت دفتـر مرکزی شرکت داروگر
• طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت توسعه سرمایه گذاری صنـعت بـیـمـه
• طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت پـوشـش سـازان سـبـز
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ایـتـسن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت دنـیـای پـردازش
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و ضد سـرقت شـرکت مـرکب ایـران
• طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت فیـلـپا سیـستـم
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کـفش آسیـا
• طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت کـاشـی پـارس
• طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت حمل و نقل بین المللی سپـیـد کـارگـو
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و سیستم ضد سرقت شرکت تـولیـدی پـازل
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ره یـاب
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت سرمـایه گـذاری کـوثـر
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تولیدی پـوشـاک یـاکـند
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ژیـزمـان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تـعاونی لنـز دیـدار
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت حـولـه هـنـر
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فـولـمـن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تـیـسا کـیـش
• طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شـرکت آی تی ای
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت دارویی پـارس روس
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فـرا ساحـل ( صـف )
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت فـرا ساحـل قـشـم ( ساختمان شفق )
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت بـرشکاری مـسیحـا
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت بـامـراه
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری انبار شرکت ایـرانـسل
• طراحی و اجرای سامانه ضد سرقت شرکت انــی ایران
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ارمغـان طـبیعت
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ایران برتر
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت شهداد لبـن
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت نـور نـدا
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کبـودان شیـمی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت کوشش توسعه
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت تهران ستورز
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری شرکت ساراول

بیمارستان ها و داروخانه ها

• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان بقیه ا… العظم (عج)
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان آتــیه
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان روزبـه
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان بهارلــو
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان نیروی هوایـی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان البرز
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری بیمارستان امام سجاد (ع)
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری مرکز مطالعات اعتیاد بیمارستان فـارابی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری درمانگاه شبانه روزی سـلیـم
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری ساختمان پـزشکـان فـارابـی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه بیمارستان عــرفـان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه دکتـر منـصـوری
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری داروخانه آلفا

آژانس های مسافرتی

• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری و سیستم ضد سرقت دفتـر هواپیـمایی آسـمان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری آژانس مسافرتی پرنده سفید
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری آژانس مسافرتی ستـاره کـیـش
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی پـیـام
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی نیلگون
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی خورشید ونک
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی خزر پرواز
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی ارگ بم
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی پرند مهر
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی تعطیلات
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس مسافرتی سفینه
• طراحی و اجرای سامانه ضد سـرقت آژانس سیمین

معادن

• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن گل گهر
• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن سیرجان
• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن زرند
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کاوش کار معدن

سفارت ها

• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری مدرسه سفـارت پـاکستـان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سفـارت کـانـادا
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سفـارت انـدونـزی
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سفـارت هنـدوسـتـان
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری سفـارت لـبنـان

فروشگاه و منزل مسکونی

• بیش از ۲۵۰۰ فروشگاه و منزل مسکونی در ایران توسط شرکت ایمن سازان پیشرو مجهز به سیـستم نـظارت تـصویـری و ضد سرقت گردیده است .

معادن

• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن گل گهر
• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن سیرجان
• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن زرند
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کاوش کار معدن

معادن

• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن گل گهر
• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن سیرجان
• طراحی ، فروش و نظارت بر اجرای سامانه نظارت تصویری معدن سنگ آهن زرند
• طراحی و اجرای سامانه نظارت تصویری کارخانه کاوش کار معدن